top of page

Het Persoonsgebonden Budget

De individuele begeleiding en dagbesteding van Privézorg Amsterdam worden meestal geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB).

Zo’n persoonsgebonden budget is een geldbedrag dat mensen met een zorgvraag kunnen ontvangen vanuit de overheid om zelf zorg en ondersteuning in te kopen. Met een PGB heeft u als zorgvrager meer keuzevrijheid en regie over de zorg die u ontvangt, omdat u zelf kunt bepalen wie uw zorgverlener wordt en op welke momenten deze zorg verleent.

Er zijn verschillende vormen van PGB, afhankelijk van de zorgwet waar u onder valt. Zo is er het PGB voor de Wet langdurige zorg (Wlz), het PGB voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), PGB voor de wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en het PGB voor de Jeugdwet.

PGB's:

> PGB voor de Wlz; is bedoeld voor mensen met een blijvende intensieve zorgvraag, zoals mensen met een ernstige handicap, chronische ziekte of dementie. 
> PGB voor de Zvw; is bedoeld voor mensen met een tijdelijke zorgvraag, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of bij langdurige fysiotherapie. 
> PGB voor de WMO; is met name voor mensen die behoefte hebben aan begeleiding in het dagelijks leven, huishoudelijke hulp of dagbesteding.
> PGB voor de Jeugdwet; is bedoeld voor kinderen en jongeren die intensieve zorg of begeleiding nodig hebben.

Overwegingen voor het Aanvragen van een PGB

•    Persoonlijke Situatie: Uw persoonlijke voorkeur en situatie zijn leidend. Een PGB biedt meer flexibiliteit en controle, maar vereist ook meer verantwoordelijkheid en inspanning voor het beheer.


•    Advies en Ondersteuning: Het kan nuttig zijn om advies in te winnen bij een onafhankelijke cliëntondersteuner of een PGB-deskundige, vooral als u twijfelt over uw vermogen om een PGB te beheren.


•    Procedure: Het aanvraagproces voor een PGB kan verschillen tussen de Wlz en de Wmo en verschilt ook per gemeente (voor Wmo). Zorg dat u goed geïnformeerd bent over de specifieke procedure in uw situatie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat een PGB niet voor iedereen de beste optie is. Het vereist een goede organisatie en het vermogen om zelfstandig zorg te regelen en te coördineren. Overweeg zorgvuldig of een PGB past bij uw behoeften en mogelijkheden.


Het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hangt af van uw specifieke situatie en behoeften. Hier zijn enkele richtlijnen over wanneer u een PGB zou kunnen overwegen:

Wanneer een Wlz-PGB aanvragen?

Een PGB in het kader van de Wlz is geschikt als u:
1.    Langdurige en intensieve zorg nodig heeft: U heeft een indicatie van het CIZ ontvangen waaruit blijkt dat u permanent intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig heeft.
2.    Zelf uw zorg wilt regelen: U wilt zelf invulling geven aan wie uw zorg verleent, wanneer en hoe dit gebeurt.
3.    In staat bent om een PGB te beheren: Dit betekent dat u (of uw vertegenwoordiger) in staat bent om de administratie van het PGB te beheren, zoals het afsluiten van contracten met zorgverleners en het bijhouden van de financiën.

Wanneer een Wmo-PGB aanvragen?

Een PGB binnen de Wmo kan passend zijn als u:
1.    Ondersteuning thuis nodig heeft: Dit kan variëren van huishoudelijke hulp tot persoonlijke begeleiding of dagbesteding.
2.    Eigen regie wilt behouden: Net als bij de Wlz, kiest u voor een Wmo-PGB als u zelf wilt beslissen wie de ondersteuning biedt en hoe deze wordt uitgevoerd.
3.    De administratie aankunt: U moet de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het beheren van het budget en de bijbehorende administratieve lasten.

 

Aanvraagproces voor een WMO PGB:

De toegang tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wordt in Nederland bepaald door de gemeente waar de zorgvrager woont. Het proces verloopt als volgt:

1.    Aanvraag: De persoon die ondersteuning nodig heeft, of een vertegenwoordiger, dient een aanvraag in bij de gemeente.
2.    Keukentafelgesprek: De gemeente voert een zogenaamd keukentafelgesprek met de aanvrager. Tijdens dit gesprek worden de persoonlijke omstandigheden, behoeften en mogelijkheden van de aanvrager besproken. Er wordt gekeken naar wat iemand zelf nog kan en waar de omgeving bij kan helpen.
3.    Beoordeling: De gemeente beoordeelt op basis van dit gesprek en eventueel aanvullende informatie (zoals medische gegevens of adviezen van experts) of en welke ondersteuning nodig is.
4.    Besluit: Vervolgens neemt de gemeente een besluit over de toekenning van de ondersteuning. Dit kan variëren van huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, begeleiding, dagbesteding tot vervoer naar activiteiten.

De gemeente heeft beleidsvrijheid bij het bepalen van de voorwaarden en vorm van ondersteuning. Dit betekent dat de uitvoering van de WMO per gemeente kan verschillen. Het is daarom belangrijk dat zorgvragers zich goed laten informeren over de specifieke procedures en mogelijkheden binnen hun gemeente.

Aanvraagproces voor een WLZ PGB:

Het aanvraagproces voor toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) in Nederland is gestructureerd en zorgvuldig. Het is gericht op het vaststellen of iemand in aanmerking komt voor langdurige, intensieve zorg. Hier zijn de stappen in het proces:

1.    Indicatiestelling aanvragen: De eerste stap is het aanvragen van een indicatiebesluit bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kan online via de website van het CIZ, per post, of soms via een zorginstelling. Bij de aanvraag worden persoonlijke gegevens en relevante medische informatie verstrekt.
2.    Informatieverzameling door CIZ: Het CIZ verzamelt de benodigde informatie om een goed beeld te krijgen van de situatie en de zorgbehoefte. Dit kan informatie zijn van de aanvrager zelf, maar ook van behandelende artsen of andere zorgverleners.
3.    Beoordeling: Het CIZ beoordeelt of de aanvrager voldoet aan de criteria voor langdurige zorg. Hierbij wordt gekeken naar de aard, complexiteit, omvang en duurzaamheid van de zorgbehoefte. De focus ligt op mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben.
4.    Indicatiebesluit: Na de beoordeling neemt het CIZ een besluit. Als de aanvrager in aanmerking komt voor de Wlz, geeft het CIZ een indicatiebesluit af. Dit besluit specificeert het type en de omvang van de zorg waarop de aanvrager recht heeft.
5.    Zorg regelen: Met het indicatiebesluit kan de aanvrager vervolgens zorg gaan regelen. Dit kan via een zorgkantoor, dat helpt bij het vinden van een passende zorgaanbieder en het regelen van de zorg. Er zijn verschillende leveringsvormen mogelijk, zoals zorg in een instelling of zorg thuis.
6.    Financiële afwikkeling: De zorg wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Afhankelijk van het inkomen en vermogen van de aanvrager kan er een eigen bijdrage worden gevraagd.

Het is belangrijk dat de aanvraag zorgvuldig en met de juiste onderbouwing wordt gedaan. Bij twijfels of vragen kan het raadzaam zijn om advies in te winnen bij een deskundige, zoals een zorgadviseur of maatschappelijk werker.

Privézorg Amsterdam

Het aanvragen van een PGB is een complex traject. Privézorg Amsterdam kan u hierbij op weg helpen en doorverwijzen naar de juiste instanties en loketten. 

Tarieven

​Onze tarieven zijn afhankelijk van de gevraagde zorg en ondersteuning. In vrijwel alle gevallen worden de kosten van onze zorg volledig vergoed vanuit uw PGB. U betaalt zelf alleen de door de gemeente vastgestelde eigen bijdrage (op dit moment € 19 per maand in de gemeente Amsterdam). 

bottom of page